ประสิทธิภาพในการยังยั้งเชื้อรา Phytophthora cactorum ในรากแคคตัสด้วยน้ำจากกากกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิภาน โนนสันเทียะ, เตชธรรม คงสมบัติ, พันธนนท์ โพธิ์ขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิษณุ เลี้ยงอำนวย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องประสิทธิภาพในการยังยั้งเชื้อรา Phytophthora cactorum ที่ก่อโรครากเน่าในรากแคคตัส

ด้วยน้ำจากกากกาแฟ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Phytophthora cactorum ในรากแคคตัส (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกากกาแฟในการป้องกันโรครากเน่าของแคคตัสที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora cactorum จากการศึกษาพบว่า เมื่อทำการคัดแยกเชื้อรา Phytophthora cactorum จากรากของแคคตัสแล้วนำไปศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบว่า … เมื่อนำเชื้อราใส่ลงในรากของแคคตัสจะสังเกตได้ว่า … จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora cactorum ในระดับห้องทดลอง ผลปรากฏว่า ... และทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora cactorum ในระดับกระถางทดลอง พบว่า ...