การหารูปแบบสมการสำหรับเส้นโค้งรูปแบบต่างๆ ที่สามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสนันท์ สมศักดิ์, ปภิญภัค วายุพา, พีร กุหลาบทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า ระยะเวลาที่วัตถุใช้ในเคลื่อนที่บนเส้นตรงจากต่ำแหน่งที่สูงกว่าไปยังตำแหน่งที่ต่ำกว่าน้อยที่สุด แต่ในหลักความเป็นจริงมีเส้นโค้งบางเส้นที่สามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่จากต่ำแหน่งที่สูงกว่าไปยังตำแหน่งที่ต่ำกว่าแล้วใช้เวลาน้อยกว่าเส้นตรง คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษารูปแบบสมการเส้นโค้งที่สามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่แล้วใช้เวลาน้อยที่สุด และง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง