การหาอัตราส่วนของความสูงต่อรัศมีวงกลมล้อมรอบที่ทำให้มีรูปทรงสามมิติมีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดโดยปริมาตรคงที่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิ่นลดา เจริญสุข, รวีรัช จันทรวิบูลกุล, พลอยไพลิน จิตรจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการหาอัตราส่วนของความสูงของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเทียบกับรัศมีวงกลมล้อมรอบที่ทำให้พื้นที่ฐานน้อยที่สุดโดยมีปริมาตรคงที่โดยการใช้อนุพันธ์อันดับหนึ่ง พบว่า ได้ค่าของอัตราส่วนความสูงต่อรัศมีวงกลมล้อมรอบที่ทำให้ฐานปริซึมฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีพื้นที่ผิวน้อยที่สุด โดยปริมาตรคงที่ และได้ค่าของอัตราส่วนความสูงต่อรัศมีที่ทำให้ทรงกระบอกมีพื้นที่ผิวที่น้อยที่สุด โดยปริมาตรคงที่