การหาระยะเวลาที่น้อยที่สุดในการทำงาน n ชิ้น ของคน 2 คน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา สีม่วง, จินต์ธามนต์ พิภูพัชญ์ชา, ศิขรินทรา คัลลาห์นะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องหาระยะเวลาที่น้อยที่สุดในการทำงาน n ชิ้น ของคน 2 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำมาจัดการการทำงานในชีวิตจริง เนื่องจากในชีวิตจริงการทำงานหนึ่งอาจมีผู้รับผิดชอบงานหลายคนหรืออาจจะมีงานที่ต้องทำมากกว่า 1 ชิ้น ผู้จัดทำจึงคิดหากระบวนการการทำงานโดยนำไปสู่ระยะเวลาที่น้อยที่สุดในการทำงานทั้งหมดให้เสร็จ

จากการศึกษาพบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานทั้งหมดน้อยที่สุด เมื่อมีการจัดการทำงานโดยให้ผู้ที่ทำงานนั้นไปทำงานที่ตนถนัดเสียก่อน แล้วในกรณีที่มีงานเหลือนั้น ให้แบ่งช่วยกันทำในส่วนที่เหลือ เทียบอัตราส่วนของอัตราเร็วที่ใช้ในการทำงานทุกงานของแต่ละคนส่วนกับอัตราเร็วที่ใช้ในการทำงานแต่ละชิ้นของทุกคนรวมกัน แล้วนำมาเปรียบเทียบเพื่อหาอัตราส่วนที่น้อยที่สุด ซึ่งนำไปใช้ในการลำดับการทำงานว่าสมควรทำสิ่งใดก่อน-หลัง เพื่อเป็นการคุ้มค่าต่อเวลาและประหยัดระยะเวลาให้มากที่สุด

โดยในการทำตารางเปรียบเทียบอัตราเร็วในการทำงานนั้น หากอัตราเร็วในการทำงานนั้นหากมีค่ามาก นั่นคือ มีความถนัดในการทำงานนั้นมากกว่า ก็จะใช้จำนวนวันในการทำงานน้อยกว่า ในทางกลับกัน อัตราเร็วในการงานนั้นหากมีค่าน้อย นั่นคือ มีความถนัดในการทำงานนั้นน้อยกว่า ก็จะใช้จำนวนวันในการทำงานมากกว่า