การศึกษาผลของสารเคลือบผิวจากว่านหางจระเข้ สารสกัดหยาบจากน้ำนมราชสีห์ และ สารสกัดหยายจากเหง้ากระชายต่อการยืดอายุการเก็บรักษาโหระพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร พิรุฬห์ธรรม, นัธทวัฒน์ สายสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาผลของสารเคลือบผิวจากว่านหางจระเข้ สารสกัดหยาบจากน้ำนมราชสีห์ และ สารสกัดหยายจากเหง้ากระชายต่อการเก็บรักษาโหระพา

1)เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวว่านหางจระเข้ที่มีสารสกัดหยาบชนิดต่างๆต่อการกักเก็บน้ำของโหระพา

2)เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการเน่าเสียของโหระพาเมื่อเคลือบด้วยสารเคลือบผิวว่านหางจระเข้ที่มีสารสกัดหยาบที่แตกต่างกัน