การศึกษาประสิทธิภาพของถุงอเนกประสงค์ที่ได้จากเซลลูโลสของใบข้าวโพด ใบสับปะรดและเปลือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิตา กาญจนประภาส, พภัสสรณ์ ทรัพย์ส่งสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของถุงอเนกประสงค์ที่ได้จากเซลลูโลสของใบข้าวโพดใบสับปะรดและเปลือกกล้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของถุงอเนกประสงค์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3 ชนิด คือ ใบข้าวโพด ใบสับปะรด และเปลือกกล้วย โดยการสกัดเซลลูโลสจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และนำมาขึ้นรูป จากนั้นนำมาทดสอบประสิทธิภาพของถุงอเนกประสงค์ ตัวแปรในการทดลองแบ่งเป็น ตัวแปรต้น คือ ชนิดของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3 ชนิด คือ ใบข้าวโพด ใบสับปะรด และเปลือกกล้วย ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพถุงอเนกประสงค์ และตัวแปรควบคุม คือปริมาณของใบข้าวโพด ใบสับปะรด และเปลือกกล้วย วิธีการสกัด เวลาที่ใช้ในการอบและอุณหภูมิขณะอบ

ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการสกัดเซลลูโลสจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดนำไปขึ้นรูปเป็นถุงอเนกประสงค์ จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพของถุงอเนกประสงค์ โดยวิธีทดสอบประสิทธิภาพแบ่งเป็น 3 วิธี คือ การทดสอบความยืดหยุ่น การทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำ และการทดสอบประสิทธิภาพในการละลายน้ำของแผ่นเซลลูโลสจากพืชทั้งสามชนิด พบว่าเซลลูโลสของใบสับปะรดมีความยืดหยุ่นมากที่สุด เซลลูโลสของ เปลือกกล้วยมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมากที่สุด และเซลลูโลสของใบข้าวโพดมีประสิทธิภาพในการละลายน้ำมากที่สุด