ดูดซับน้ำมันด้วยเซลลูโลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟารีด้า จิหม้ง, นพมาศ การอำมร, หทัยชนก ชาตรีกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราพร ศิริรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง ดูดซับน้ำมันด้วยเซลลูโลสมีจุด มุ่งหมายเพื่อประดิษฐ์และศึกษาประสิทธิภาพของเซลลูโลสจากหญ้าคาและหญ้าตีนกา คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาของวัชพืชและเกิดความคิดที่จะแก้ปัญหานี้โดนการนำหญ้าคาและหญ้าตีนกามาสกัดเป็นเซลลูโลส มีวิธีการดำเนินการดังนี้ ขั้นตอนที่1เป็นการเตรียมพืชเพื่อมาสกัดเป็นเซลลูโลส ขั้นตอนที่2เป็นการสกัดเซลลูโลส ขั้นตอนที่3ขึ้นรูปเซลลูโลส และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมัน