การศึกษาลักษณะปรากฏของดวงจันทร์ที่เกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งละติจูดของผู้สังเกต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราญชลี นวลศิริ, อาภาพัช จันทสิทธิ์, ธีรดา อาธิบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความแตกต่างของเฟสดวงจันทร์แต่ละละติจูดโดยการที่ใช้โปรแกรม stellarium ปรับวันเวลาให้เป็นจันทร์เต็มดวงและปรับค่าละติจูด เริ่มจาก 90 องศาเหนือถึง 90 องศาใต้ห่างที่ละ 5 องศาและบันทึกภาพโทรศัพท์ได้จำนวน 37 รูป ต่อจากนั้นนำรูปภาพเข้าโปรแกรม AutoCAD เพื่อมาหาขนาดมุมระหว่าเส้นผ่านศูนย์หกลางของรูปดวงจันทร์กับเส้นที่ลากไปยังจุดอ้างอิงซี่งจุดอ้างอิงคือ หลุม Aristoteles ที่อยู่ใกล้กับขอบทางใต้ของหลุม Mare Frigoris เมื่อหาค่าของมุมได้แล้วนำมาหาค่าความแตกต่างของมุมที่ต่อกัน เช่น มุม 90 องศาเหนือกับ 85 องสาเหนือและ 85 องศาเหนือกับ 80 องศาเหนือเป็นต้น เมื่อหาความแตกต่างของมุมได้แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อศึกษาว่าแต่ละละติจูดที่เพิ่มขึ้นลดลงนั้นเฟสของดวงจันทร์มความแตกต่างกันและเปรียบเทียบกับทฤษฎีของ โปรแกรมStellariumที่คำนวณหาลักษณะของดวงจันทร์ในแต่ละละติจูด