การศึกษาพฤติกรรมของหนอนแว็กซ์ต่อพลาสติกชนิดโพลิเอไมด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชโยดม ขุมเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งอรุณ ศรีสุธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนอนแว็กซ์ (Wax Worm) เป็นปรสิตในรังผึ้งที่มีความสามารถในการกัดกินและทำลายผลิตภัณฑ์จากผึ้งเช่น ไขผึ้ง(Bee wax) รังผึ้ง (Bee hive) น้ำผึ้ง (Honey) ได้ จากการศึกษาหนอนแว้กซ์สามารถกัดกินและย่อยสลายพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (Polyethylene/PE) ได้เนื่องจากพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนมีโครงสร้างทางพันธะเคมีคล้ายรังผึ้งเป็นส่วนมาก คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่ว่าหนอนแว็กซ์สามารถกัดกินและย่อยสลายพลาสติกชนิดโพลิเอไมด์ (Polyamide) ได้เนื่องจากมีโครงสร้างทางพันธะเคมีคล้ายคลึงกันกับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน การวิจัยในครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะศึกษา 1) ชีววิทยาด้านพฤติกรรมของหนอนแว็กซ์ต่อพลาสติกชนิดโพลิเอไมด์ 2) ความสามารถในการกัดกินและย่อยสลายพลาสติกชนิดโพลิเอไมด์ของหนอนแว็กซ์ การวิจัยครั้งนี้จะทำการทดลองโดยการเพาะเลี้ยงหนอนแว็กซ์ในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาชีววิทยาด้านพฤติกรรมของหนอนแว็กซ์ต่อพลาสติกชนิดโพลิเอไมด์ จากนั้นนำข้อมูลของหนอนแว็กซ์มาวิเคราะห์ ทำการทดลองหาปริมาณในการกัดกินและย่อยสลายพลาสติกชนิดโพลิเอไมด์ของหนอนแว็กซ์โดยการเปรียบเทียบช่วงเวลากับปริมาณของพลาสติกชนิดโพลิเอไมด์ที่ถูกหนอนแว็กซ์กัดกินและย่อยสลายไป จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นค่าสถิติ แล้วนำข้อมูลจากการทดลองมาเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม