การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภายนอกของแตงโมกับปริมาณเนื้อและความหวานของแตงโม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์อัปสร รุ่งเรือง, ญาดา จุลสุคนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิตา ทวีกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน คนไทยแต่ละคนจึงต้องมีวิธีคลายความร้อนไม่ว่าจะเป็นการเปิดพัดลม หรือการรับประทานของหวาน ซึ่งส่วนใหญ่ที่คนไทยนิยมรับประทานกันในฤดูร้อนก็คือเเตงโม เพราะเป็นผลไม้ที่มีส่วนประกอบของน้ำอยู่มากมีความหวาน เเละมีสรรพคุณมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถทานได้ทุกฤดู ซึ่งเเตงโมเเต่ละลูกนั้นจะมีความหวานเเละปริมาณเนื้อที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากการเลือกแตงโมไม่สามารถผ่าให้เห็นภายในได้ จึงต้องสังเกตุจากลักษณะภายนอกของเเตงโม ไม่ว่าจะเป็นลายเส้น ขั้วของเเตงโม ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านมักดูกันที่ลายเส้นเพราะถ้าลายเส้นที่ก้นยิ่งชิดเปลือกก็ยิ่งบ้าง ถ้าลายเส้นยิ่งห่างเเนวเมล็ดก็จะห่างไปด้วย เเละความชัดของเส้นก็มีผลต่อความหวานของเเตงโม ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจว่าหลักการนี้เป็นจึงหรือไม่ คณะผู้จัดทำจึงต้องการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะภายนอกของเเตงโมกับปริมาณเนนื้อเเละความหวานของเเตงโม