การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภายนอกกับความหนาของเนื้อในเมล็ดมะพร้าวจากระบบพิกัดทรงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชกร บางบัวงาม, ศิริขวัญ วิเศษชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สนฤดี ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะพร้าวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดที่สร้างรายได้ให้กับชาวสวน เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุกส่วนอย่างหลากหลาย เช่น ลำต้นใช้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ก้านใบใช้สำหรับทำไม้กวาด เปลือกใช้สำหรับทำเชื้อเพลิง เนื้อในเมล็ดมะพร้าวใช้สำหรับทำอาหารคาวหวาน และ ยังนำไปแปรรูปเป็นกะทิเข้มข้นสำเร็จรูปอีกด้วย ทำให้เนื้อในเมล็ดมะพร้าวเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเป็นอย่างมาก แต่การซื้อขายลูกมะพร้าวในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาสำหรับชาวสวนและผู้ประกอบการ ที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามะพร้าวลูกใดมีเนื้อหนา เนื้อบาง ทำให้ชาวสวนต้องขายมะพร้าวลูกเล็กแบบนับควบ(2ลูกเป็น1ลูก) ซึ่งลูกเล็กอาจจะมีเนื้อหนา ส่วนผู้ประกอยการต้องซื้อแบบยกรอบทั้งสวน ซึ่งลูกใหญ่อาจจะมีเนื้อบาง แต่ชาวสวนบางคนบอกว่าให้ดูลักษณะก้นของมะพร้าว สามารถบอกได้ว่ามะพร้าวมีเนื้อหนาหรือบางและจากการสังเกตพบว่าลักษณะของลูกมะพร้าวมีลักษณะคล้ายทรงกลมและมีลักษณะพิเศษที่ก้น คณะผู้จัดทำจึงศึกษาและหาจุดต่างๆจากผิวภายนอกโดยใช้ระบบพิกัดทรงกลม(r,θ,) หาเส้นผ่านศูนย์กลางจากจุดที่อยู่บนระนาบเดียวกัน เส้นรอบรูปสามเหลี่ยม พื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่อยู่บนระนาบเดียวกันจากมุม 0°,120°,240° และศึกษาส่วนประกอบต่างๆภายในลูกมะพร้าว เช่น น้ำหนักเนื้อ ความหนากะลา ความหนาเนื้อ พบว่าความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนที่กว้างที่สุดของลูกมะพร้าวที่วางในแนวตั้งมีความสัมพันธ์กับเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากจุดสามจุกบนระนาบเดียวกันของส่วนที่กว้างที่สุดและยังสัมพันธ์กับความหนาของเนื้อในเมล็ดมะพร้าว คณะผู้จัดทำจึงสนใจประดิษฐ์เครื่องตรวจสอบความหนาของเนื้อในเมล็ดมะพร้าวโดยไม่ต้องผ่าดูภายใน เพื่อให้ชาวสวนและผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์ในการใช้สำหรับตรวจสอบและคัดแยกมะพร้าวที่มีความหนาของเนื้อในเมล็ดมะพร้าวที่ต่างกัน