การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียที่พบในแหล่งธรรมชาติในการย่อยสลายพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุษกร อินต๊ะ, เมธาวี แตงโสภา, นพรรษวรรณ สีกะมุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้พลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่แข็งแรง มีน้ำหนักเบา ทนความร้อน และเหนียวทนทาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากและหลากหลาย ซึ่งพลาสติกเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์จึงทำให้ย่อยสลายได้ยาก หรือใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายยาวนาน จึงมักกำจัดด้วยวิธีการเผา เพราะวิธีการย่อยสลายนั้นมักมุ่งเน้นใช้กับพลาสติกชีวภาพเป็นส่วนใหญ่และการกำจัดพลาสติกด้วยวิธีการเผานั้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดควันและก๊าซพิษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางกลุ่มผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเกี่ยวกับการย่อยเม็ดโฟมด้วยแบคทีเรียในหนอนนกยักษ์ จึงเกิดความสนใจเกี่ยวกับความสามารถของแบคทีเรียที่พบในธรรมชาติ ซึ่งสามารถย่อยสลายพลาสติกได้อาจพบตามแหล่งน้ำ พื้นดิน และดินจากกองขยะ เพราะเป็นบริเวณที่อยู่โดยรอบและมักมีแบคทีเรียปะปนอยู่ อีกทั้งพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่สังเคราะห์ขึ้นโดยมนุษย์ ประกอบด้วยสารมอนอเมอร์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์ คือ สารไฮโดรคาร์บอน

ดังนั้นทางกลุ่มผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสามารถของแบคทีเรียที่พบในแหล่งธรรมชาตินั่นคือแหล่งน้ำ พื้นดิน และดินจากกองขยะเพื่อย่อยสลายสารไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติก