ระบบ RFID SAVE ที่จอดรถผู้พิการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรพร ใจหาญ, พิชามญช์ พันธ์กุ่ม, นิลรัตน์ ยอดเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม, ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการแชร์ภาพและวิดีโอเกี่ยวกับการที่บุคคลปกติจอดรถในที่จอดรถผู้พิการจำนวนมาก ซึ่งทำให้ผู้พิการไม่ได้รับความเป็นธรรม และไม่ได้รับสิทธิที่ควรจะได้รับอย่างมากในสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้เราได้ทำการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรองไม่ให้บุคคลปกติที่เข้ามาจอดรถในที่ของผู้พิการ โดยการใช้ระบบ RFID ในการจัดการกล่าวคือเมื่อวัตถุเข้าใกล้กล่องตรวจในระยะ 2 เมตรหรือน้อยกว่า เซนเซอร์ Ultrasonic จะทำการจับวัตถุและเริ่มทำการหน่วงเวลา หากไม่มีการยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ ระบบจะทำการสั่งงานให้มีการส่งสัญญาณเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งทั้งนี้ระบบจะมีการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งการแจ้งเตือน และระบุตำแหน่งที่ชัดเจน ไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้ามาดูแลในพื้นที่ แต่หากมีการยืนยันตัวตนระบบจะหยุดการทำงานและรถสามารถจอดได้ตามปกติ ซึ่งอุปกรณ์ของเราใช้งานง่าย มีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ติดตั้งง่าย ราคาที่ไม่สูงมาก สามารถเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้ตามความเหมาะสม เช่น การนำไปติดตั้งที่โรงเรียนหรือสำนักงานเพื่อคัดกรองรถยนต์ของบุคลากรตามตำแหน่งงาน เป็นต้น และจะมีการขยายฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ในสถานที่ที่หลากหลายมากขึ้น