การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี AR โดย V-Director เรื่อง ประเภทของเซลล์และออร์แกเนลภายในเซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทินภัทร เปรมประดิษฐ์, ญาณวุฒิ ศรีเบญจโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา จันทร์วงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอา โลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น กล้องจากโทรศัพท์มือถือ กล้องจากแท็บเล็ต เว็บแคมจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริง นั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันทีทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบขึ้นกับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด

การนําเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) มาจัดการเรียนรู้เป็นมิติใหม่ ทางด้านสื่อการศึกษา ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้อยากรู้อยากเห็น เรียนรู้สิ่งใหม่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้น สร้างผลิตผลที่มีความหมายกับตนเอง เกิดปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยง เข้าสู่ห้องเรียน นําเอาประสบการณ์เข้าสู่สถานการณ์จริงที่ผสมผสานกับสถานการณ์เสมือนจริง ได้เรียนรู้เรื่อง ที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง เป็นชุมชนที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทของสังคมที่เป็นจริง เกิดการเรียนรู้จากกันและกันที่สังเกตได้สร้างความรู้และประสบการณ์ได้โดยตรง เกิดการเรียนรู้ด้วยสังคมหรือการร่วมกันเรียนรู้ โลกเสมือนผสานโลกจริงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ให้ข้อมูลสาระที่ด้านการศึกษากับผู้เรียนได้ทันทีผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในมิติที่เสมือนจริง ผู้เรียนเกิดกระบวนการร่วมกันเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนเป็นโลกเสมือนผสานโลกจริงมากขึ้น เข้าใจลึกซึ้งใน สิ่งที่ต้องการเรียนรู้

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเราจึงมีความประสงค์ที่จะทำโครงงาน “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี AR โดย V-Director” เพื่อที่จะช่วยช่วยให้ผู้ที่ได้เรียนผ่านสื่อของเราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ของการเรียนรู้ ช่วยในนักเรียนที่เรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น และช่วยลดปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบันเรื่องโรคติดต่อ เพราะ วิธีการเรียนจากสื่อของเราอยู่ที่บ้านก็สามารถเรียนได้เช่นกัน