เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ด แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปราณี อุทัยวรรณ, ชนาพร ขุนนคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์, โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์