เครื่องวัดอุณหภูมิแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลปราณี ตีระนิล, ปวริศา อุยสกุล, วัชระ วัดแย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการเกิดวิกฤต Covid-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก จึงทำให้ผู้คนต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เป็นแบบ New Normal จากการสำรวจและศึกษา พบว่า เราจะพบเจอปัญหาเรื่องเวลา เนื่องจากรัฐบาลมีการเพิ่มมาตราการ วัดอุณหภูมิก่อนออกจากบ้านและหลังกลับจากนอกบ้าน ซึ่บางคนก็ไม่มีเวลา ต้องรีบไปทำงานหรือไปเรียน คณะผู้จัดทำจึงศึกษาหาข้อมูลและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขเรื่องเวลาน้อย โดยมีวัตถุระสงค์ 1.เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการคัดกรอง 2.เพื่อลดความเสี่ยงในการใกล้ชิด 3.เพื่อเป้นการลดต้นทุนในการซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบแจ้งเตือนอัติโนมัติ เนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างสูง โดยคณะผู้จัดทำได้ออกแบบประดิษฐ์เครื่องวัดอุณหภูมิให้มีความทันสมัยและน่าใช้งาน ทั้งนี้ เครื่องวัดอุณหภูมิถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยและเก็บรักษาง่าย โดยมีวิธีการดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1.วางแผนและออกแบบโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ 2.ดำเนินการประดิษฐ์ 3.ประเมินผลการใช้งานสิ่งประดิษฐ์

จากการจัดทำโครงงาน เรื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ และทดลองใช้งานอุปกรณ์ โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า 1.สามาารถประหยัดเวลาในการวัดได้มากกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิแบบปกติ 2.เครื่องวัดอุณหภูมิแจ้งเตือนผ่านไลน์มีราคาที่ถูกกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ