ถุงเท้าเซนเซอร์ตรวจจับการทำงานและกระตุ้นเพื่อแก้ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สมิตานัน ก่อประเสริฐ, นุมา จินเดหวา, ไลลา มิหัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและบางรายไม่สามารถเดินได้จึงทำให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นปัญหาหลักของผู้ป่วยติดเตียงก็คืออาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่เกิดจากผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อย เมื่อร่างกายอยู่ในท่าเดิมนาน ๆจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและหดตัวลง จากปัญหานี้จึงทำให้ผู้จัดทำโครงงานได้คิดพัฒนานวัตกรรมถุงเท้าเซนเซอร์ตรวจจับการทำงานของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี้ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาการเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งเกิดจากการที่ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้