ฉนวนอยู่เย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณชัย พร้อมมูล, ชนิตา หวั้นเส้ง, เมธาวี ใยเล๊าะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริมนต์ ประดับ, ศรีสมร พันธุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ จากปัญหาเหล่านี้ในหลายประเทศ และองค์กรต่างๆ จึงคิดหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งการทำฉนวนกันความร้อนจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากสภาวะ โลกร้อน และในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อน ภายในอาคาร บ้านเรือนต่างๆจึงมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิ ภายในให้คงที่ ซึ่งทำให้ปัญหาเรื่องสภาวะโลกร้อนเพิ่มมากขึ้นตาม ไปด้วยเพราะการทำงานของเครื่องปรับอากาศนั้นจะต้องทำงานอยู่ ตลอดเวลาจึงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและเป็นปัญหา หนึ่งของสภาวะโลกร้อน และถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในทางที่ผิด ที่ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิตามอาคารบ้านเรือน ต่างๆเพราะยิ่งมนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ก็จะ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงมีแนวคิดที่ว่าถ้าอุณหภูมิภายในห้องเย็นขึ้นก็จะ ลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้น้อยลงไปด้วยและเป็นการแก้ไขปัญหา ที่ต้นเหตุ คือ การรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้เย็นขึ้น ซึ่งจะมีผล โดยตรงกับผนังฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อนแต่การเลือกใช้วัสดุ เพื่อที่จะนำมาทำเป็นฉนวนกันความร้อนนั้น เราควรพิจารณาถึงความ เหมาะสมในเรื่องของค่าใช้จ่ายของวัสดุที่จะนำมาทำเป็นฉนวนกันความร้อน และการนำวัสดุทางธรรมชาติที่มีมากมาใช้ในการทำฉนวน กันความร้อน ซึ่งจะตรงกับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาคือ เป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง และยังเป็นการช่วยลด ค่าใช้จ่ายของค่าวัสดุที่จะนำมาทำเป็นฉนวนกันความร้อนเนื่องจาก ฉนวนกันความร้อนตามท้องตลาดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ฉนวนกันความร้อนจากใยหิน และฉนวนกันความร้อนจากโฟมใย แก้วนั้นมีราคาสูง และยังส่งผลกระทบต่อร่างกายในเรื่องของระบบ ทางเดินหายใจเมื่อสูดดมเข้าไป อาจอันตรายถึงขั้นเป็นมะเร็งปอดได้ เพราะว่าขณะติดตั้งและหลังการติดตั้งนั้นเส้นใยต่างๆจะหลุดลอยอยู่ ในอากาศ ส่วนโฟมใยแก้วนั้นยังย่อยสลายได้ยากตามธรรมชาติอีก ด้วย จากแนวคิดในการทำฉนวนกันความร้อนจากวัสดุตามธรรมชาติ นี้ ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุทางธรรมชาติที่ไร้ประโยชน์ ตลอดจนนำมาทำเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับภาชนะเพื่อลดการถ่ายเทความร้อน และสามารถรักษาอุณหภูมิไว้ได้ เช่น ลำต้นดาหลา ผักตบชวา ชานอ้อย ใยต้นตาล ซึ่งเป็นเส้นใยที่มีอยู่ในท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และมีการพัฒนากลายมาเป็น ฉนวนความร้อนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น