ศึกษากระบวนการไฟโตแคปโดยใช้หญ้าแฝก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิตราพร บุณยรัตพันธุ์, วงศ์วรัณ สุปะวะโรทัย, พรกนก ไวยธนต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพร กลิ่นบรรทม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน การจัดการขยะด้วยการฝังกลบยังเป็นวิธีส่วนใหญ่ที่ใช้ ซึ่งต้องมีการจัดการอย่างถูกต้อง คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการศึกษากระบวนการไฟโตแคป(Phytocapping) เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งในการลดการซึมผ่านของน้ำลงสู่หลุมฝังกลบและรักษาสมดุลของน้ำภายในดิน

กระบวนการไฟโตแคป เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการทดลองในออสเตรเลียและสามารถให้เทคนิคทางเลือกที่เป็นประโยชน์สำหรับการฟื้นฟูหลุมฝังกลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหลุมฝังกลบขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นการปลูกต้นไม้เหนือหลุมฝังกลบ เพื่อลดการซึมผ่านของน้ำลงสู่ขยะ เป็นแหล่งเก็บน้ำ และรักษาสมดุลของน้ำภายในดิน การใช้พืชเพื่อควบคุมและจำกัดการไหลของน้ำเข้าสู่ของเสีย

ซึ่งคณะผู้จัดทำต้องการศึกษาวิธีการไฟโตแคป โดยใช้หญ้าแฝกเป็นตัวอย่างในการศึกษา เพื่อศึกษาความสามารถในการคายน้ำของพืชที่กำหนด และศึกษาความสามารถในการลดการซึมผ่านของน้ำ