ศิราภรณ์จากเส้นใยอินทผลัม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริชญา สาระกุล, นภัสวรรณ สายจันทร์, สุขใจ หมอกมืด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องศิราภรณ์จากเส้นใยอินทผลัม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีผลต่อการสกัดเซลลูโลส 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียของเส้นใยอินทผลัม 3. ศึกษาความสามารถของเส้นใยอินทผลัมในการขึ้นรูปศิราภรณ์ ดำเนินการโดยการทดลองที่ 1 คือการเปรียบเทียบความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีผลต่อการสกัดเซลลูโลส โดยนำใบอินทผลัมมาสกัดเส้นใยเซลลูโลสจากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10,20 และ 30 จากนั้นนำไปปั่นเพื่อแยกเส้นใยอินทผลัมแล้วทดสอบเส้นใยเซลลูโลสด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) สังเกตว่าที่ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่าใดมีความเหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสมากที่สุด การทดลองที่ 2 คือการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียของเส้นใยอินทผลัม โดยนำผิวมะกรูดบดละเอียดผสมกับเอทานอล 95% ปิดฝาทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงแล้วกรองด้วยกระดาษกรองหลังจากนั้นนำไประเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยระบบสุญญากาศ เมื่อได้สารแล้วนำไปผสมกับเส้นใยที่ได้จากการทดลองที่ 1 แล้วนำไปทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียโดยการแบ่งการทดลองใส่จานเพาะเชื้อ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. อาหารเลี้ยงเชื้อ 2. อาหารเลี้ยงเชื้อและเหงื่อ 3. อาหารเลี้ยงเชื้อ กระดาษจากเส้นใยอินทผลัมและเหงื่อ 4. อาหารเลี้ยงเชื้อ กระดาษจากเส้นใยอินทผลัม เหงื่อและสารต้านเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นสังเกตว่าแบคทีเรียในจานที่ 4 มีปริมาณน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับจานอื่นหรือไม่ การทดลองที่ 3 การศึกษาความสามารถของเส้นใยอินทผลัมในการขึ้นรูปศิราภรณ์ โดยนำกระดาษตัดเป็นชิ้นเล็กพอประมาณทาด้วยสารต้านแบคทีเรียผสมกับกาวแป้งเปียกแปะลงบนพิมพ์ชิ้นงาน จากการทดลองพบว่ากระดาษจากเส้นใยอินทผลัมสามารถนำมาทดแทนวัสดุเดิมในการทำศิราภรณ์ได้