ศึกษาการชะล้างหน้าดินของต้นหญ้าแฝก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชยา สุดโลก, ศิรวิทย์ ศรีสุภา, ญานิศา ศรีคลหนู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมพล ศรีโยธิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันจำนวนประชากรมากขึ้น ความต้องการใช้สิ่งของต่าง ๆ ก็มากขึ้น ต้องการความสะดวกสบายก็ยิ่งมากขึ้นตามมา ซึ่งมนุษย์ก็ได้ใช้ทรัพยากรมากขึ้นและอย่างรวดเร็ว การขุดค้นหาและนำทรัพยากรมาใช้มากขึ้นนี้ มนุษย์มักจะได้กระทำโดยไม่ได้ระมัดระวังถึงผลเสียที่จะตามมาและมักจะได้กระทำการอย่างไม่สนใจต่อการหมดสิ้น หรือเสื่อมสภาพของทรัพยากร อันทำให้เกิดเสียสมดุลธรรมชาติ เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดดินเสื่อมสภาพ ในการสร้างเขื่อนต้องใช้งบประมาณจำนวนเงินที่มากเพื่อที่จะสร้างเขื่อนเลือกเขื่อน เช่น สภาพรากฐานของเขื่อน ป้องกันการรั่วซึม การออกแบบสภาพหน้าตัด ซึ่งการสร้างเขื่อนนั้นสามารถนำโครงการตามพระราชดำริของรัชการที่ 9 สามารถนำมาช่วยได้

จึงเกิดการศึกษาเกี่ยวกับการชะล้างหน้าดินของต้นหญ้าแฝก โดยจะประดิษฐ์เซนเซอร์วัด

ความเร็วของการไหลของน้ำที่มีราคาถูกอย่างง่าย วัดปริมาณของการพังทลายหน้าดิน จาก

บทความของรัชการที่ 9 กล่าวไว้ว่า "หญ้าแฝก" ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกัน

การชะล้างและพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินไว้

คณะผู้จัดทำจึงคิดโครงานการจำลองเซนเซอร์เพื่อวัดปริมาณความเร็วการไหลของน้ำใน

การศึกษาชะลอการพังทลายของหน้าดินใช้เซนเซอร์เพื่อความแม่นยำในการคำนวณหาปริมาณ

ความเร็วการไหลของน้ำ เพื่อจำลองรูปแบบของพื้นที่ลาดเอียงที่มีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

ตามโครงการพระราชดำริรัชการที่ 9