ผลของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากใบชะพลูในการยับยั้งการเจริญของ Colletotrichum sp. และ Lasiodiplodia sp. เชื้อราสาเหตุโรคพืชหลังเก็บเกี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชราภรณ์ สมคะเณย์, ชนิดา ปากหวาน, วิชญ์พล สายโสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล ภาระเวช, อุลัยพร สิงห์ขัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการแยกเชื้อราสาเหตุโรคจากพืชในท้องถิ่นด้วยวิธี tissue transplanting method ศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคคือ Colletotrichum sp. และ Lasiodiplodia sp. โดยศึกษาลักษณะและการเจริญเติบโตบนอาหาร PDA และคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาโดยการใช้เทคนิค slide culture จากนั้นทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบโดยใช้เอทานอล 80% และอะซิโตน 80% เป็นตัวทำละลายสกัดโดยวิธีการแช่เป็นเวลา 1 2 3 4 และ 5 วัน และน้ำมันหอมระเหยจากใบชะพลู โดยที่มีความเข้มข้นเป็น 1,000, 2,500, 5,000, 7,500 และ 10,000 ppm วิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ (steam distillation) ทำการทดสอบด้วยวิธี poisoned food technique และทดสอบด้วยวิธี Paper disc diffusion