แผ่นคลุมดินกักเก็บความชื้นจากกาบกล้วยและไคโตซานจากเปลือกหอยลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฏฐ​์​ ทั่งประโคน, กุลสินี แก้วมีศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมีการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการเพาะปลูกพืชเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดขยะที่เกิดจากการทำเกษตรกรรม ทำให้ประสบปัญหาปริมาณของวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร ในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูง น􏰃อกจากจะต้องรดน้ำ ใส่ปุ๋ย และดูแลรักษานั้น ยังมีการคลุมดินเพื่อเป็นการสงวนน้ำในดิน และลดการเจริญเติบโตของวัชพืช แผ่นคลุมดิน เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ถูกใช้ในการเกษตรเพื่อเป็นการสงวนน้ำในดินที่เกษตรกรนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเมื่อใช้งานได้สักระยะ แผ่นคลุมดินจะแข็งตัวแตกกรอบ ซึ่งเศษขยะเหล่านี้จะปนเปื้อนอยู่ในดิน แต่ถ้าเปลี่ยนแผ่นคลุมดินอย่างสม่ำเสมอจะเพิ่มต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร และจะกลายเป็นขยะพลาสติกขนาดใหญ่ของเกษตรกร ดังนั้นผู้จัดทำ

จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแผ่นคลุมดินที่มีคุณสมบัติคล้ายพลาสติกคลุมดิน แต่ที่ดีกว่า คือ จะสามารถกักเก็บความชื้นได้ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยการนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตรคือกาบกล้วยซึ่งมีเส้นใยมาก นำไปผสมกับไคโตซานจากเปลือกหอยลาย ผสานด้วยน้ำยางพารา ซึ่งทั้งกาบกล้วยและไคโตซานนั้น มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำได้ดี ไคโตซานยังมีประโยชน์ในทางการเกษตรมากมาย เช่น เร่งอัตราการเจริญเติบโต ใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติ รวมทั้งไคโตซานยังสามารถตรึงไนโตรเจนไม่ว่าจากอากาศหรือจากดิน สามารถทดแทนแผ่นคลุมดินพลาสติกตามท้องตลาดได้ อีกทั้ง เกษตรกรยังสามารถนำไปเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะจากแผ่นคลุมดินพลาสติกหรือเป็นแนวทางในการนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์