การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดว่านนางคำเพื่อพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลลดรอยฟกช้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาวี ก้อนค้างพลู, ชนากานต์ ศรีอุดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์จำเป็นต้องมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย และสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคืออุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งนำมาให้ได้รับการบาดเจ็บ และอาจส่งผลให้เกิดบาดแผลฟกช้ำ การรักษาแผลฟกช้ำนั้นทำได้โดยประคบน้ำแข็ง ทายาลดรอยฟกช้ำ ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกในการรักษาในชีวิตประจำวัน เนื่องจากต้องประคบไว้ตลอดเวลา ทำให้รอยฟกช้ำหายช้ากว่าเดิม และยาที่ทาก็อาจไปเสียดสีบริเวณเสื้อผ้าหรือส่วนอื่นๆทำให้ยาไม่ได้ซึมเข้าไปในบริเวณที่ฟกช้ำ คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะทำแผ่นแปะแผลฟกช้ำ ที่มีการใช้ว่านนางคำเป็นสมุนไพรในการรักษาควบคู่ไปกับการใช้สารเคมีควบคุมการปลดปล่อยอุณหภูมิเย็นและร้อน จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดว่านนางคำเพื่อลดรอยฟกช้ำ เพื่อพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลลดรอยฟกช้ำ โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าว่านนางคำ ทำการสกัดสารละลายที่ได้ด้วยเฮกเซน แล้วนำสารสกัดที่ได้มาตรวจสอบหาสารเคอร์คูมินอยด์ แล้วมาผสมลงในพอลิเมอร์เป็นชั้น adhesive ของแผ่นแปะ จากนั้นเตรียมขึ้นรูปไฮโดรเจล โดยเตรียมพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ มาขึ้นรูปโดยการเทลงในแม่พิมพ์อะคริลิก รอจนแห้ง จากนั้นเพิ่มถุงที่มีเกลือแคลเซียมคลอไรด์ และเกลือแอมโมเนียมไนเตรทนำมาติดเป็นชั้น backing เพื่อเพิ่มชั้นอุณหภูมิ เพื่อช่วยในการประคบร้อน – เย็น นำแผ่นไฮโดรเจลมาทดสอบ โดยนำไปทดสอบการปลดปล่อยสารสกัดของแผ่นแปะไฮโดรเจลโดยนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากว่านนางคำที่ลดรอยฟกช้ำ และสอบถามความพึงพอใจและนำมาปรับปรุง เพื่อพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลที่มีคุณสมบัติลดรอยฟกช้ำ