การศึกษาผลการกำบังรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของพลาสติกชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เคสลดทอนรังสีขณะชาร์จ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิกานต์ รอดจันทร์, ปณิธิ สุวรรณโณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย, ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนั้น เป็นสิ่งที่แพร่หลายมากในสังคมของมนุษย์ ซึ่งจากสถิติพบว่าโทรศัพท์มือถือจะมีการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR) ออกมาขณะที่มีการใช้งาน โดยเฉพาะในขณะชาร์จ ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะนำฟิล์มชีวภาพมาประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เคส เพื่อนำมาลดทอนรังสีขณะชาร์จ โดยการนำฟิล์มชีวภาพสูตร A (PLA/PBAT) สูตร B (PLA/PABT/TBT) และสูตร C (PLA/PBAT/TBT/AgKT) มาทดสอบสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น การหาค่ามอดูลัสของยัง อัตราการซึมผ่านของไอน้ำ และอัตราการปล่อยอิเล็กตรอน จากนั้นนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดทอนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์ในขณะชาร์จ โดยจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าฟิล์มชีวภาพที่มีการผสมซิวเวอร์คาโอลิไนต์ (AgKT) จะทำให้ฟิล์มมีคุณสมบัติในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมาเพื่อลดทอนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จึงคาดว่า ฟิล์มสูตร C PLA/PBAT/TBT/AgKT) จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเคส เพื่อลดทอนรังสีขณะชาร์จได้