การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกัดกินพืชผลทางการเกษตรของหอยทากสยามเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวนากร ปุญญสิทธิกร, ภูริทัต เจริญลาภ, ปัณณวัฒน์ ฉิมดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและทดลองนำสารสกัดจากธรรมชาติหลายๆชนิดมาฉีดพ้นบนพืชเตรียมไว้ โดยจะฉีดพ้นสารสกัดชนิดละ 1 การทดลอง แล้วสังเกตพฤติกรรมที่หอยทากตอบสนองต่อสารนั้นเพื่อนำมาเปรียบเทียบและหาสารสกัดที่มีผลช่วยในการลดปัญหาการกัดกินพืชผลทางการเกษตรของหอยทากสยามที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ โดยผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าวมาจากการรายงาน ปัญหาการกัดกินพืชผลทางการเกษตรของหอยทากสยาม ที่พบเจอในข่าวและทางสื่อโซเชียลต่างๆในปัจจุบัน