การศึกษาประสิทธิภาพของสารที่มีสภาพเป็นด่างต่อการทำไข่เยี่ยวม้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณาฬี พงษ์พานิช, ปริรัชญ ปานวุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่เยี่ยวม้า หรือไข่สำเภาเป็นอาหารที่มีการแปรรูปไข่เพื่อการบริโภค โดยใช้กรรมวิธีทำให้เป็นด่างซึ่งถือเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง สามารถใช้ได้กับทั้งไข่เป็ด ไข่ไก่ และไข่นกกระทาโดยการนำไข่ไปแช่หรือหมักในส่วนผสมที่มีความเป็นด่างต่างชนิดกันไป แต่ทว่าผู้ประกอบการบางรายจะใส่สารประกอบของตะกั่วลงไป เพื่อควบคุมความเป็นกรดด่าง (pH) ให้คงที่ ช่วยให้ไข่ขาวแข็งตัวสม่ำเสมอ และยังมีการใส่สารที่มีความเป็นด่างที่อันตรายต่อการบริโภค ซึ่งทำให้มีสารพิษปนเปื้อนในไข่เยี่ยวม้า

ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริโภคจึงศึกษาค้นคว้าและนำวัตถุดิบที่มีสภาพเป็นด่าง ได้แก่ ปูนขาว ดินสอพอง น้ำปูนใส และน้ำขี้เถ้าไม้ มาใช้ในการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารที่เป็นด่างในการทำไข่เยี่ยวม้า