พัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือจากว่านกาบหอยเพื่อยับยั้งเชื้อStaphylococcas Aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องเกียรติ เจดีพราหมณ์, ชยานันท์ บัวบุญ, วรพรรณ บวงสวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์นารี ธรรมครบุรี, พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เจลล้างมือจากสารสกัดว่านกาบหอยเพื่อบยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus มีจุดประสงค์เพื่อที่จะนำพืชสมุนไพรที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและมีสรรพคุณอยู่มากมาพัฒนาเป็นผลิตภัทฑ์เจลล้างมือที่สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureusได้เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์นี้อยู่ตรงบริเวณผิวหนักของเราและเชื้อตัวนี้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ เริ่มจากวิธีการสกัดหยาบจากใบและรากของว่านกาบหอย โดยการนำใบและรากไปพึงแดดจนแห้งและนำไปแช่เอทานอล95%เป็นเวลา4วันกรองด้วยกระดาษกรอง นําส่วนใสไประเหยแห้งด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ และนำไปทดสอบการหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต ของจุลินทรีย์(MIC) โดยใช้วิธี macro broth dilution method และทดสอบการหาค่าปริมาณความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดหยาบที่สามารถฆ่าเชื้อได้(MBC)การทดสอบจากอาหารเหลวจากหลอดทดลองที่ให้ผล MIC ที่มีความใส ไม่ขุ่นทุกหลอด มาเขี่ยกระจายบนอาหารแข็ง (Streak-Plate Technique) บนอาหาร TSA และเมื่อได้ผลแล้วจึงเริ่มทำเจลล้างมือทำการผสมน้ำบริสุทธิ์ ปริมาตร 55 มิลลิลิตร กับเอทานอล ความเข้มข้น 95 % ปริมาตร 45 มิลลิลิตร จากนั้นเติมคาร์โบพอล 940 หนัก 0.14 กรัม ทำการกวนผสมให้กระจายตัว เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้เกิดเจล จากนั้น ชั่งสารสกัด หนัก 0.5 กรัม ละลายใน DMSO ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ปิเปตต์สารสกัดจากว่าบหอย ปริมาตร 833 ไมโครลิตร ลงไปในส่วนผสม จากนั้นเติมไตรเอทิลลามีน ปริมาตร 570 ไมโครลิตร เพื่อปรับความข้นของเจล ทำการผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน บรรจุใส่ในขวดแก้วใสและนำไปทดสอบด้วยวิธี macro broth dilution method ให้ได้ผลที่สามารถยับยั้งเชื้อได้และจึงนำมาทดสอบจริง