พลาสเตอร์กันน้ำจากเส้นใยบัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชญาพร นามใหม่, ชญาภา พยอมหอม, พิชญ์สินี ไตรทิพธำรงโชค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานพลาสเตอร์กันน้ำจากเส้นใยบัวเป็นโครงงานที่พัฒนามาจากโครงงานการศึกษาคุณสมบัติของเส้นใยบัว เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลชนิดผ้าโปร่งดูดซึม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสารคัดหลั่ง ไม่ติดแผล และยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ที่เป็นสาเหตุในการอักเสบของแผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผ่นฟิล์มจากไคโตซานจากเกล็ดปลานิล และพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติของพลาสเตอร์กันน้ำจากเส้นใยบัว เริ่มจาก

  1. การสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลานิล โดยการกำจัดโปรตีนและแร่ธาตุจากเกล็ดปลานิล จากนั้น 2) เตรียมและศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มกันน้ำจากไคโตซาน โดย 3) ศึกษาคุณสมบัติการซึมผ่านของออกซิเจนผ่านเครื่อง Oxygen transmission rate (OTR) ตามมาตรฐาน ASTMD 3985-8 4) ศึกษาคุณสมบัติการต้านแรงดึงขาดและค่ายืดตัวผ่านเครื่อง Universal Testing Machine ตามมาตรฐาน ASTM D822 และ 5) ศึกษาการต้านไอน้ำตามมาตรฐาน Water vapor permeability (WVP) จากนั้น 6) เตรียมและศึกษาแผ่นฟิล์มกันน้ำจากเส้นใยบัว โดยเตรียมแผ่นดูดซึมจากเส้นใยบัว และพลาสเตอร์กันน้ำจากเส้นใยบัว และใช้ Latex ทางการแพทย์ในการเชื่อม 7) จากนั้นทดสอบ

การปราศจากเชื้อ 8) ทดสอบประสิทธิภาพการดูดซึมสารคัดหลั่ง 9) ทดสอบประสิทธิภาพการไม่ติดแผล

  1. ศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ S. epidermis ด้วยวิธี Agar well diffusion

และ Microdilution และ 11) วิเคราะห์ส่วนที่เหลือของการเผาไหม้ เพื่อพัฒนาเป็นพลาสเตอร์กันน้ำจากเส้นใยบัว

ที่มีคุณสมบัติ สามารถป้องกันแผลผผ่าตัดโดนน้ำ ดูดซึมสารคัดหลั่งได้ดี ไม่ติดแผล และสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

  1. aureus และ S. epidermis ที่เป็นสาเหตุของการอักเสบของแผลผ่าตัด อีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ