การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีบนปีกของด้วงกว่างทิทิอุส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรวัฒน์ สลางสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วงทิทิอุสเป็นด้วงตระกูล Dynastes ที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก ขนาดตัวผู้ 40-55 มิลลิเมตร ขนาดตัวเมีย 30-40 มิลลิเมตร ตัวผู้มีเขาที่บริเวณส่วนหัว สีปีกออกไปในทางสีเหลือง มีจุดสีดำและน้ำตาลทั่วทั้งตัว ซึ่งด้วงทิทิอุสนั้นมีความสามารถพิเศษก็คือ การเปลี่ยนแปลงสีของปีก ผู้จัดทำจึงต้องการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีบนปีกของด้วงกว่างทิทิอุส