การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกำจัดฟอสฟอรัส แอมโนเนีย และแมกนีเซียมของน้ำเสียในบ่อบำบัดเพื่อตกตะกอนผลึกของสตรูไวท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ โชติมุข, พิริยากร วิเวก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ วิชาสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้ำเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน จากการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆเช่นเกิดน้ำเน่าเสียเป็นวงกว้างส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น อีกทั้งน้ำเสียยังมีธาตุชนิดที่เป็นอาหารของพืชอย่างไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งจะทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงควรกำจัดธาตุสารอาหารของพืชเหล่านั้นออกก่อนจะไปปล่อยลงไปสู่ธรรมชาติ ซึ่งสามารถกำจัดธาตุในน้ำเสียเหล่านั้นได้หลายวิธีด้วยกัน การตกตะกอนผลึกสตรูไวท์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดี เพราะนอกจากจะกำจัดธาตุเหล่านั้นออกจากน้ำได้แล้ว ยังสามารถนำตะกอนที่ได้ไปใช้เป็นปุ๋ยอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่เกษตกรได้อีก

วิธีการดำเนินโครงการพอสังเขป

1.เลือกแหล่งที่มาของน้ำเสียที่เราจะใช้ ซึ่งมีอยู่2แหล่งที่มาคือน้ำเสียในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร และน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลสหเรือง

2.ตรวจสอบปริมาณธาตุต่างๆในน้ำเสียทั้งสองชนิด และแต่ละชนิดมีปริมาณธาตุที่ต้องการกำจัดอยู่เท่าใด

3.เริ่มต้นการทดลองโดยการตกตะกอนสตรูไวท์ตามปัจจัยต่างๆที่ต้องการศึกษาคือ อุณหภูมิและค่าความเป็นกรด-เบส

4.เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตกตะกอนให้ตรวจสอบปริมาณธาตุจากน้ำที่ผ่านการทดลองแล้วว่ายังคงเหลือปริมาณเท่าใด

5.ตรวจสอบประสิทธิภาพของตะกอนสตรูไวท์ว่ามีปริมาณธาตุที่ต้องการอยู่เท่าใด