การศึกษาชนิดของอาหารที่มีลต่อการย่อยสลายพลาสติกของหนอนนก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุณณดา ฤทธิ์เพชร์, ชานิสา อาลิแอ, อรวรรณยา นุ่นเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงาน

การศึกษาชนิดของอาหารที่ส่งผลต่อการย่อยพลาสติกของหนอนนก

ผู้จัดทำ เด็กหญิง ชานิสา อาลิแอ

เด็กหญิง บุณณดา ฤทธิ์เพชร์

เด็กหญิง อรวรรณยา นุ่นเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว ปาณิสรา ไชยรักษ์

สถานที่ศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

เนื่องจาก ในปัจจุบันมีการใช้พลาสติกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ย่อยสลายยาก หากกำจัดโดยผิดวิธีก็อาจทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เเละเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต จึงต้องมีการคิดหาวิธีในการย่อยสลายพลาสติกที่รวดเร็วขึ้นและไม่สร้างมลพิษเเก่โลกซึ่งเป็นการช่วยปกป้องระบบนิเวศ

ผู้พัฒนาจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการย่อยสลายพลาสติก ซึ่งทำให้ได้รู้ว่าในหนอนนกมีเอนไซม์ที่มีความสามารถในการย่อยพลาสติก ซึ่งมีชื่อว่า Pseudomonas และ Sphingomonas และจากการศึกษาค้นคว้าทำให้รู้ว่าหากผสมอาหารที่เป็นอาหารของหนอนนกพร้อมกับพลาสติก จะส่งผลให้หนอนนกสามารถย่อยสลายพลาสติกได้ดียิ่งขึ้น ทางผู้พัฒนาทำการทดลองนำใบไม้แห้ง รำข้าว และ แกลบมาผสมกับพลาสติกเเล้วให้หนอกนกกิน โดยใช้อัตราส่วน เพื่อเปรียบเทียบหาชนิดอาหารที่มีผลต่อการกินพลาสติกของหนอนนกที่ดีที่สุด