การศึกษาการเปลี่ยนเพศปลากัดจากสารสกัดจากธรรมชาติ และการพัฒนาเป็นสูตรอาหารเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าปลาสวยงาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนกชาติ กาญจนศิริรัตน์, นนทภัทร สุทธิสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเพศปลากัดจากสารสกัดจากธรรมชาติ และพัฒนาเป็นสูตรอาหารเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าปลาสวยงาม The study of sex change of Siamese Fighting Fish from natural extracts and the development of fish feed formulas to increase commercial value of ornamental fish

นายเอนกชาติ กาญจนศิริรัตน์ และนายนนทภัทร สุทธิสน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย

ปลากัดเป็นสัตว์น้ำสวยงามน้ำจืดที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุด จากสถิติในปี ค.ศ.2021 พบว่ามีปริมาณการส่งออกคิดเป็นจำนวน 1550371 ตัว และมีมูลค่า 16894112 บาท ปลากัดชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นมีโอกาสสูญพันธุ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากถูกรุกรานทำลายแหล่งอาศัยและถูกนำขายเป็นปลาสวยงามจึงมีจำนวนลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเพศปลากัดและการคิดสูตรอาหารในการเลี้ยงปลานี้ยังจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลา และสถานที่ ในปัจจุบันการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) จึงเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาที่มีความท้าทาย โดยวีดีทัศน์การเรียนรู้เชิงลึกที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยโครงสร้างทางเคมีของสารสกัดจากธรรมชาติ สูตรอาหารที่เหมาะสม และข้อมูลที่หลากหลายเพื่อทำนายการตอบสนองต่อลูกปลากัดที่เจริญเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม วีดีทัศน์เหล่านี้ยังขาดอัตราการเกิดที่แน่ชัดของปลากัดในแต่ละเพศ ซึ่งเป็นหลักที่สำคัญในการขยายพันธุ์ของปลากัดอย่างแม่นยำ จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นทีมผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาวีดีทัศน์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้การสกัดสารจากใบมังคุดที่มีอัตราส่วนความเข้มข้นแตกต่างกันและนำมาเขียนกราฟเพื่อเปรียบเทียบ