การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกด้วย น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคพสุตม์ เดชะปิยวงศ์, กมลชนก วัฒนาโยธิน, เปมิกา สัจจมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรม ปัททุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ส่งผลให้ความต้องการทางปัจจัย 4 มากขึ้น นอกจากปัจจัยของอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ก็มีปัจจัยของที่อยู่อาศัยที่ต้องการในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ในการทำที่อยู่อาศัยก็จะทำจากวัสดุต่างๆ เช่น ปูน เหล็ก และไม้ ซึ่งวัสดุเหล่านี้ก็จะมีข้อจำกัดในด้านอายุการใช้งาน แต่ในบางครั้งก็อาจจะหมดสภาพก่อนอายุการใช้งานจริงๆ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานอาจเกิดจากมนุษย์ทำลาย ภัยธรรมชาติ หรือสิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติ เช่น ปลวก โดยปลวกจะกัดกินส่วนต่างๆของบ้านที่ทำจากไม้ จนอาจทำให้โครงสร้างของบ้านเกิดการชำรุดได้ คณะผู้จัดทำจึงทดลองนำน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากเปลือกส้มโอ ซึ่งมีสารเคมีที่ชื่อว่า Limonene ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลง โดยจะไปทำลายระบบประสาทของแมลง โดยทำการศึกษา วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยที่มีอยู่ในเปลือกส้มโอ โดยวิธีการกลั่นแบบไอน้ำโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก พบว่าในการใช้น้ำมันหอมระเหยปริมาณ 0.1 mL ไม่สามารถกำจัดปลวกได้ แต่ในการใช้น้ำมันหอมระเหยปริมาณ 0.5 และ 1 mL สามารถกำจัดปลวกได้ โดยน้ำมันหอมระเหยปริมาณ 1 mL มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกมากที่สุด โดยในการกำจัดปลวกด้วยน้ำมันหอมระเหยปลวกจะเริ่มแสดงอาการเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ 6 ชั่วโมง และตายเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ 12 ชั่วโมง