การศึกษาอัตราเร็วลมที่มีผลต่อพฤติกรรมการบินของแมลงปอบ้านในวงศ์ Libelluidae

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วนัสนันท์ สว่างเมฆ, ขวัญสวัสดิ์ เย็นดี, ฌานวิทย์ ไม้สนธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตา สุขเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงปอเป็นแมลงใน Order Odonata มีลักษณะของปีกและการบินที่โดดเด่นต่างจากแมลงชนิดอื่นๆโดยทั่วไป แมลงปอแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ แมลงปอบ้านและแมลงปอเข็ม โดยสามารถสังเกตได้จากลักษณะของเส้นปีก รูปร่างปีก และลักษณะการวางปีกขณะเกาะอยู่นิ่ง แมลงปอเข็ม (Damselfly, suborder Zygoptera) จะมีขนาดเล็กกว่าแมลงปอบ้าน ตาโปน ปีกคู่หลังกับคู่หน้ามีขนาดเท่ากัน เวลาเกาะนิ่งอยู่กับที่ปีกจะหุบขนานกับลำตัว อ่อนแอ และบินช้า ส่วนใหญ่จะบินใกล้ๆกับผิวน้ำหรือบินต่ำๆ อยู่เหนือพื้นดิน มักพบเกาะอยู่ตามพุ่มไม้ใบหญ้า สำหรับแมลงปอบ้าน (Dragonfly, suborder Anisoptera) มีลักษณะตัวใหญ่ สีเข้ม ตาโต ปีกคู่หลังใหญ่กว่าปีกคู่หน้า เวลาเกาะนิ่งอยู่กับที่ปีกทั้ง 4 จะกางออกในแนวราบ แมลงปอกลุ่มนี้มีความแข็งแรงมาก และสามารถเปลี่ยนลักษณะการบินในการโต้ลมที่ความเร็วต่างกันได้

ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะการบินของแมลงปอบ้าน ซึ่งสามารถพบบริเวณที่มีแหล่งน้ำที่สะอาด บริเวณที่มีความชื้น และมีวงจรชีวิตที่ยาวพอที่จะทำการศึกษาได้ โดยการกำหนดปัจจัยที่จะศึกษา คือ ความเร็วของลม ณ อัตราเร็วลมต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของปีก องศาของปีกและพฤติกรรมการบินที่เปลี่ยนไปของแมลงปอกับอัตราเร็วลม ณ ขณะนั้น สามารถนำความสัมพันธ์ที่หาได้ไปประยุกต์ใช้กับปีกของเครื่องบิน เนื่องจากแรงแอโรไดนามิกที่กระทำต่อปีกแมลงปอและปีกเครื่องบินมีความใกล้เคียงกัน