การศึกษาอัตราส่วนในการทำฉนวนกันความร้อนจากฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ระรินธาร อาจธัญกรณ์, เคฬิน่า บาลมาเซด้า, จันทกานต์ สังข์คอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพร วิลัยศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำจัดทำฉนวนกันความร้อนจากฟางข้าว โดยใช้น้ำยางพาราและอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวประสาน และศึกษาคุณสมบัติความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ความหนาแน่น การดูดซึมน้ำ และค่าต้านทานความร้อน เพื่อให้ได้ฉนวนที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในอาคารบ้านเรือนได้ ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร