การศึกษาและพัฒนาแผ่น Bacterial Cellulose จากพืชที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตภาค มุธิตา, ภานุพงศ์ ฟักสนิท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน

เรื่อง การศึกษาและพัฒนาแผ่น Bacterial Cellulose จากพืชที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผล