หุ่นยนต์ส่งของอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริยวงศ์ คงนคร, นายณัฐพิสิษฐ์ รักษารักษ์, ปภังกร ล่วนเส้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งดาว อ้นชุม, พิชญา ทิพย์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์