การพัฒนาเซนเซอร์ชนิดพอลิไดอะเซทิลีนสำหรับการตรวจจับฟอร์มาลดีไฮด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวพัศ เทียมจรรยา, จิรัฏฐ์ ภาณุเตชะ, กฤษณ์ มณีเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้เกี่ยวกับการสังเคราะห์เซนเซอร์ชนิด Polydiacetylene (PDA) เพื่อใช้เป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจสอบ Formaldehyde ผ่านการเกิดปฏิกิริยา Hantzsch Reaction โครงสร้างของเซนเซอร์ ประกอบด้วยส่วนของ 𝛽-Ketoester ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำปฏิกิริยากับ Formaldehyde และส่วนของ PDA ซึ่งสามารถแสดงการเปลี่ยนสีได้เมื่อเกิดความเครียดของโครงสร้าง ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เชื่อมต่อกันด้วย 1,2-Ethanediol โดยปฏิกิริยาขั้นแรกจะเป็นการสังเคราะห์ 2-Hydroxyethyl 3-oxobutanoate ซึ่งยืนยันโครงสร้างโดยวิธี Infrared Spectroscopy (IR Spectroscopy) และ 1H Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (1H-NMR Spectroscopy) ซึ่งส่วนนี้จะถูกนำไปเชื่อมกับ Pentacosa-10,12-diynoic acid (PCDA) โดยการสร้างพันธะเอสเทอร์ นอกจากนี้โครงงานนี้ยังได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเซนเซอร์ ได้แก่ อุณหภูมิและอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง PCDA และ Hantzsch PCDA ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อการท างานของเซนเซอร์คือ 25oC และอัตราส่วนที่เหมาะสมของ PCDA:Hantzsch PCDA คือ 2:1