การพัฒนาเซนเซอร์แบบกระดาษพร้อมชุดอุปกรณ์ชนิดพกพาเพื่องานภาคสนามสำหรับการตรวจวัดสารหนูแบบ real-time ในแหล่งน้ำด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญสิฏา ตรงต่อกิจ, ณวรรณ พรอนันต์รัตน์, ฝอยฝน เส้งส่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติภูมิ รอดพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันยังมีการปนเปื้อนของสารหนูในแหล่งน้ำมีค่าเกินค่ามาตรฐานของที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ (ไม่เกิน 10 μg/L) และการตรวจสอบปริมาณสารหนูในสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่อาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ และยังต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมเครื่องมือ โครงงานนี้ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและต้องการพัฒนาเซนเซอร์แบบกระดาษพร้อมชุดอุปกรณ์ชนิดพกพาเพื่องานภาคสนามสำหรับการตรวจวัดสารหนูในแหล่งน้ำด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า จะมีการใช้เทคนิค cyclic voltammetry เพื่อดู peak current และ เทคนิค anodic stripping voltammetry (ASV) โดยใช้ความต่างศักย์ที่ปรากฏ peak current และวัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถวัดปริมาณของสารหนูได้ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน เพื่อบ่งชี้คุณภาพของแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของสารหนูได้โดยการรายงานผลแบบ real-time