สเปรย์ชีวภาพป้องกันเเมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา สุทธลักษณ์, ดลษร ยอดสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นสาเหตุของโรค hopper burn จากการดูดน้ำเลี้ยงที่บริเวณต้นข้าว ทำให้เกิดรอยไหม้สีน้ำตาล จากนั้นต้นข้าวจะแห้งตายในที่สุด จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลผลิตของชาวนาเสียหาย โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณความเข้มข้นของไคโตซานในการทำสารสกัดป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าไคโตซานสามารถกระตุ้นให้พืชสร้างสารแทนนิน และ ลิกนิน เพื่อป้องกันผิวเซลล์ของพืชได้ การทดลองในครั้งนี้จึงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน เริ่มที่การทำสารสกัดป้องกันแมลง โดยจะแปรรูปไคโตซานให้อยู่ในรูปของเหลวผ่านการผสมกับน้ำส้มสายชู น้ำมันมะพร้าว น้ำกลั่น และ โปรตีนถั่วเหลือง ทั้งหมด 4 ชุดความเข้มข้นของไคโตซาน คือ 0% , 0.5% , 3% และ 5% จากนั้นนำสารที่ได้มาทำให้อยู่ในรูปสเปรย์ฉีดพ่น โดยผสมกับน้ำอัตราส่วน 1 : 100 g จากนั้น ทำแปลงนาเพื่อควบคุมตัวแปร โดยจะทำทั้งหมด 4 แปลง แต่ละแปลงจะมีปริมาณต้นข้าวเท่ากัน และ ฉีดสารสกัดป้องกันแมลง 4 ชุดความเข้มข้นลงในแต่ละแปลง นำตาข่ายมาคลุมแปลง และปล่อยแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลลงไปในปริมาณเท่ากันทุกแปลง เมื่อเวลาผ่านไป 5 วัน สังเกตและบันทึกผล จากผลการทดลองพบว่า แปลงที่ฉีดด้วยสารสกัดป้องกันแมลงที่มีความเข้มข้นของไคโตซาน 3% และ 5% ไม่พบร่องรอยของ hopper burn ในขณะที่แปลงที่ฉีดด้วยความเข้มข้น 0% และ 0.5% ยังคงพบร่องรอยของ hopper burn อยู่บริเวณลำต้น และ ใบ จากการทดลองนี้สรุปได้ว่าสารสกัดป้องกันแมลงที่มีความเข้มข้นของไคโตซาน 3% และ 5% สามารถป้องกันข้าวจากการทำลายของแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้