เครื่องให้ความชื้นแบบระบบน้ำหยดโดยใช้โปรแกรมควบคุมการให้น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฐภัทร รัตโนภาส, ลลนา จันน้อย, มนัสวี แก้วแจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาพันธ์ จันทะคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนจึงมีส่วนที่ทำให้สูญเสียความชื้นในดิน ปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาต่อเกษตรกรอย่างมาก และส่งผลกระทบในหลายๆด้านอีกด้วย

ความชื้นของดินสวนใหญ่ได้จากนํ้าฝนที่ตกในพื้นที่ ปริมาณความชื้นในดินจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน โดยเฉพาะในช่วงแล้งฝนปริมาณความชื้นจะค่อยๆ ลดลง และจะเพิ่มปริมาณขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ฤดูกาลเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ ความชื้นในดินเปลี่ยนแปลงไป ความชื้นในดินช่วงฤดูแล้งน้อยกว่าช่วงฤดูฝน ในทุกพื้นที่ที่ศึกษา และการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นในดินในแต่ละที่ดินยังขึ้นอยู่กับฤดูกาล

ความชื้นเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในการเจริญเติบโตของพืช ชาวเกษตรกรมักมีปัญหาเกี่ยวกับความชื้นเป็นอย่างมาก เพราะความชื้นในดินขึ้นอยู่กับฤดูกาล เกษตรกรจึงต้องหมั่นให้น้ำแก่พืชบ่อยครั้ง ผู้จัดทำโครงงานจึงคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยศึกษางานจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุนประเสริฐ พบว่า

การผลิตพืชโดยการให้น้ำแบบประหยัดเช่นระบบน้ำหยดกําลังได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ยังขาด คําแนะนําการให้น้ำและปุ๋ยอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มี สภาพอากาศร้อน และแห้ง ส่งผลใหพืชมีปริมาณความต้องการใช้น้ำสูง จึงจําเป็นต้องให้น้ำในปริมาณมาก แต่ดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายที่มีการอุ้มน้ำต่ำ เมื่อมีการให้น้ำในปริมาณที่มากกว่า ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินจะเกิดการสูญเสียน้ำ และธาตุอาหารของพืชเกินกว่าระยะของเขตราก พืชในสภาวะดังกล่าวต้องให้น้ำในปริมาณต่ำ แต่ให้บ่อยครั้ง จึงทําให้เกิดการสิ้นเปลืองแรงงาน และ สูญเสียน้ำจากการรั่วไหลจากระบบน้ำ

คณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดค้น เครื่องให้ความชื้นแบบระบบน้ำหยด โดยใช้โปรแกรมควบคุมการให้น้ำ อีกทั้งคณะผู้จัดทำได้เพิ่มโปรมแกรมเพื่อที่จะควบคุมการให้น้ำ โดยอาศัยเครื่องวัดความชื้นเป็นตัวบ่งบอก เครื่องให้ความชื้นแบบระบบน้ำหยดโดยใช้โปรแกรมควบคุมการให้น้ำ เป็นเครื่องที่มีมูลค่าต่ำ ประหยัดทุนทรัพย์ของเกษตรกรได้มาก และไม่เปลืองแรงงานในการรดน้ำพืชอีกด้วย