การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรทรงกลมและปริมาตรรูปทรงของเพลโตที่มีการบรรจุอยู่ภายในซึ่งกันและกัน k ชั้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญพิชชา สังข์วิสุทธิ์, สิริกร มีลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีแบบแผน ช่วยให้คิดวิเคราะห์ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างถี่ถ้วน และเรื่องเรขาคณิตก็เป็นแขนงหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนแต่ก็มีรูปแบบของตัวมันเองทำให้การคิดวิเคราะห์ง่ายขึ้น ในที่นี้ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปทรงของเพลโต ซึ่งมีทั้งหมด 5 รูปแบบ นั่นคือ octahedron, tetrahedron, dodecahedron, hexahedron และ icosahedron และทำให้เกิดความคิดที่อยากจะพัฒนาต่อยอดจากเดิม จึงนำทรงกลมและรูปทรงของเพลโตมาบรรจุภายในซึ่งกันและกันต่อไปเรื่อยๆ และได้หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรทรงกลมและปริมาตรรูปทรงของเพลโตในแต่ละแบบที่มีการบรรจุอยู่ภายในซึ่งกันและกัน k ชั้นขึ้นมา