การศึกษาเปรียบเทียบการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายโดยวิธีการเชิงความน่าจะเป็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วณัฐฐิตา นวลคล้าย, สวรินทร์ โชคชัยปัถมาพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อเนกวิทย์ บุญเกษม, อัจจิมา สินฉิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการขนส่งได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงมีการนำการจัดการโลจิสติกส์มาใช้ในการลดต้นทุนของการผลิต ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองการขายได้อย่างรวดเร็ว สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการแข่งขัน เป็นต้น ในการวางแผนการจัดการโลจิสติกส์สามารถนำปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) มาใช้เพื่อลดระยะเวลาและระยะทางรวมทั้งหมดได้ โดยสามารถปรับปรุงและออกแบบเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยการประยุกต์ในการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย โดยใช้วิธีการจำลองการอบเหนียว (Simulated annealing) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการเส้นทางการเดินทาง และได้เปรียบเทียบวิธีการจำลองการอบเหนียว (Simulated annealing) และวิธีการค้นพบเส้นทางเดินของมด (Ant Colony) โดยทั้งสองวิธีนี้ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้คำตอบที่ดีที่สุด แต่จะได้คำตอบที่ใกล้เคียงกับคำตอบที่ดีที่สุด ด้วยความสามารถในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทั่วไป หากปัญหามีขนาดใหญ่จะทำให้ไม่สามารถคำนวณคำตอบที่แม่นยำและถูกต้องที่สุดในเวลาที่เหมาะสมด้วยวิธีการแม่นตรง (exact method) อีกทั้งต้องใช้เวลาค่อนข้างมากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของวิธีการอบเหนียว (Simulated annealing) และวิธีการค้นพบเส้นทางเดินของมด (Ant Colony) เพื่อศึกษาหาข้อได้เปรียบของแต่ละวิธีและนำมาสร้างเป็นวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า