ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติภายในโรงอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิพร แสงอาทิตย์, มงคลชัย ทองทับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบริเวณโรงอาหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยระบบนี้จะใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและสั่งให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานโดยเฉพาะบริเวณที่มีคนอยู่เท่านั้นและนอกจากนี้ยังกำหนดให้หลอดไฟจะติดเมื่อมีค่าความเข้มแสงน้อยกว่า 300 แคนเดลา และพัดลมจะทำงานเมื่อมีอุณหภูมิมากกว่า 25 องศาเซลเซียส จากการทดลองการทำงานของระบบ พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด