เรือเก็บขยะหมายเลข1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษดา ศังกรสิริกุล, รสัณณพ รุ่งสิริเมธากุล, ธนกร วชิรเบ็ญจพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นะจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมประชากรซึ่งปัญหาที่เกิดตามมาคือปัญหาขยะตามแหล่งน้ำซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ การคมนาคม สิ่งมีชีวิตตามแหล่งน้ำ รวมไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศ การจัดการขยะก็เป็นเรื่องยากเนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรและแรงงานบุคลากรจำนวนมาก และการจัดการขยะตามแหล่งน้ำที่สกปรกก็อาจเกิดอันตรายต่อผู้คนได้ตามที่มีข่าวการตกน้ำของคนเก็บขยะทางน้ำ ทำให้เกิดการเสียชีวิตแต่สาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้มาจากการจมน้ำแต่เป็นการติดเชื้อโรคจากน้ำที่สกปรก จึงเป็นที่มาของการแก้ปัญหาโดยประดิษฐ์ต้นแบบเรือเก็บขยะเพื่อลดแรงงานคนและอันตรายต่อคนที่ทำหน้าที่ในด้านนี้ โดยการวิเคาระห์ผลจากประสิทธิภาพการทำงานของเรือเก็บขยะในด้านต่างๆ เช่น ระยะทางในการควบคุมเรือการขับเคลื่อนเรือ การเก็บขยะในลักษณะต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในการเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไป