เทียนหอมธรรมชาติจากน้ำมันของเมล็ดยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรารัตน์ งานรุ่งเรือง, สิริยากร เทพรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว, สุรศักดิ์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์