ศักยภาพของการยืดอายุกล้วยโดยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากทะลายปาล์มร่วมกับสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยสุตมา ทองเกลี้ยง, ธารเพชร โทบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์, ศุภชัย นิติพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรซึ่งได้แก่ พลู ชะพลูและขี้เหล็กมายืดอายุกล้วยให้นานกว่าระยะเวลาปกติ

ดำเนินการโดยนำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากทะลายปาล์มมาใช้ร่วมกับสารสกัดหยาบจากสมุนไพรในท้องถิ่นซึ่งได้แก่ พลู ชะพลูและขี้เหล็ก มาทดสอบในภายใต้ความเข้มข้นเดียวกัน คือ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส : น้ำ : สารสกัดหยาบ เท่ากับ 4.5 กรัม : 500 มิลลิลิตร : 8 กรัม

ผลการวิจัย พบว่า สารสกัดหยาบจากสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีประสิทธิ์ภาพมากที่สุดเมื่อนำมาใช้ร่วมกับคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากทะลายปาล์ม คือ ขี้เหล็ก พลูและชะพลู รองลงมาตามลำดับ ซึ่งสามารถเก็บรักษากล้วยได้นานกว่าการเก็บรักษากล้วยแบบปกติ และความเข้มข้นของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่เหมาะสมในการเคลือบผิวกล้วย คือ ใช้ความเข้มข้นของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 0.900% โดยมวลต่อปริมาตร ดังนั้นเมื่อนำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดหยาบแล้ว คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดหยาบจากขี้เหล็กมีประสิทธิภาพในการยืดอายุกล้วยได้ดีกว่า คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดหยาบจากพลู ชะพลู และคาร์บอกเมทิลเซลลูโลสโดยไม่ร่วมกับสารสกัดหยาบ และเมื่อใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสความเข้มข้นมากจะยิ่งสามารถยืดอายุกล้วยไว้ได้นานขึ้น นอกจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรสามารถลดปัญหาการเน่าเสียของกล้วยและช่วยยืดอายุการเก็บรักษากล้วยให้สดใหม่ได้อย่างดียิ่งขึ้นแล้วยังปลอดภัยต่อมนุษย์ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย