ศักยภาพของใบกระท่อมต่อการยับยั้งเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติชัย เพชรเล็ก, พิชญ์สินี มหาสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนิตา ก้งซุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานทั่วโลกมี จำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ต้องการศึกษาวิจัยเพื่อหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพร จากการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการพบว่า mitragynine สารกลุ่ม alkaloids จากใบกระท่อม ช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ แต่การที่จะได้มาซึ่งสารสกัดบริสุทธิ์จำเป็นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงและระยะเวลานาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้เทคนิค Molecular docking ระหว่าง เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานกับสารกลุ่ม alkaloids ที่มีในใบกระท่อม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางเคมีคอมพิวเตอร์ เพื่อประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย สารเคมี ซึ่งจะเป็นโอกาสการค้นพบหรือพัฒนายาที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ แอลฟา-กลูโคซิเดสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต