หมวกนิรภัยเเจ้งเตือนอุบัติเหตุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรณ์พิชชา วัชระชัยพงษ์, จรดภครพร พงศ์อติชาต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์หมวกนิรภัยที่สามารถแจ้งเตือนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทาง

แอพพลิเคชั่นไลน์ และมีเเสงและเสียงแสดงขึ้นเพื่อให้ผู้คนรอบข้างช่วยเหลือได้ทัน ในการประดิษฐ์แบ่งเป็นการออกแบบและทดลองส่วนรับแรงกระแทกเพื่อการแจ้งเตือน โดยใช้แผ่นฟองน้ำกั้นระหว่างขั้วไฟฟ้า เมื่อรับแรงกระแทกจะทำให้ขั้วไฟฟ้าสัมผัสกันแล้วสามารถส่งสัญญาณให้กับวงจรไฟฟ้าต่อไปได้ ผลการทดสอบพบว่าวัสดุฟองน้ำที่ทำจากโฟมยูรีเทนและลาเทกซ์หนา 1.2 เซนติเมตร และมีรูปแบบก้นหอยมีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถรับแรงกระแทกและส่งสัญญาณได้ตั้งแต่การปล่อยมวล 100 กรัม ขึ้นไป จากความสูง 140 เซนติเมตร หลังจากนั้นนำมาติดตั้งที่หมวกนิรภัยและออกแบบโปรแกรมสำหรับสัญญาณเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เมื่อหมวกนิรภัยได้รับแรงกระแทกถึงจุดที่จะทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุหมดสติ ฟองน้ำจะยุบตัวทำให้สายไฟมาสัมผัสกันทำให้วงจรสามารถทำงานได้ วงจรจะส่งสัญญาณให้ไฟและโมดูลเสียงแสดงผล และส่งผลให้ esp8266 ส่งโลเคชั่นสถานที่เกิดเหตุไปทางแอพลิเคชั่นไลน์ตามที่โปรแกรมเขียนไว้